Obchodní podmínky

platnost od 1.11.2020

Všeobecné obchodní podmínky společnosti

Barvy – Podlahy Pernická s.r.o.

ČI. 1. Úvodní ustanoveni – komunikace

Buďme k sobě laskaví. Veškerou komunikaci dokumentujeme v emailech. Zákazníku si vážíme, vše rádi řešíme v klidném rozpoležení. Tyto Všeobecné obchodní podmínky prodávajícího („VOPP”) se uplatní ve všech právních vztazích prodávajícího, ve kterých na ně bylo odkázáno. Tyto VOPP upravují obecný rámec obchodních vztahů kvalifikovatelných jako kupní smlouva či smlouva o dílo mezi kupujícím a prodávajícím. Podmínky sjednané v rámci této smlouvy budou aplikovány na všechny obchodní případy, v jejichž rámci bude prodávající dodávat zboží kupujícímu, pokud nebude pro jednotlivý obchodní případ dohodnuto jinak.

ČI. 2. Objednávka

1. Objednávku je možné učinit písemně e-mailem, osobně nebo na E-Shopu. Požadovanými náležitostmi objednávky jsou množství a druh zboží (mimo E-Shop kde jsou tyto hodnoty Vámi manuálně nastavovány, mohou být při následné komunikaci E-mailem před potvrzením a zaplacením objednávky upraveny). Objednávka může obsahovat i jiné náležitosti, jako je termín dodání, místo dodání a další.

2. Odkazy na obchodní podmínky kupujícího (či jiné obchodní podmínky) a sankce pro prodávajícího, uvedené kupujícím na jeho vlastním objednávkovém formuláři nebo jiném obdobném dokumentu, budou platit za nenapsané, pro právní vztah prodávajícího a kupujícího nebudou použitelné, a pro prodávajícího nebudou závazné.

3. Do doby potvrzení objednávky není tato pro prodávajícího závazná, zavazuje pouze kupujícího. Potvrzením objednávky se rozumí její akceptace ve smyslu následného písemného projevu vůle prodávajícího odsouhlasení.

ČI. 3. Cena a platební podmínky

1. Kupní cena zboží se řídí platným ceníkem prodávajícího ve spojení s Ujednáním o cenách a slevách. Ceny jsou odsouhlaseny emailem či osobně. Prodávající je oprávněn ceník změnit. V případě změny cen zboží nebo ceníku zboží oznámí tuto skutečnost prodávající kupujícímu, a to buďto písemně či e-mailem na adresu vzáhlaví smlouvy uvedenou či kdykoliv vbudoucnu sdělenou.

2. Za souhlas kupujícího s cenou zboží se považuje uvedení této ceny v potvrzené objednávce nebo potvrzení o převzetí zboží na dodacím listu nebo na faktuře, pokud není kupujícím neprodleně rozporováno.

3. Kupní cena za zboží bude uhrazena bezhotovostně bankovním převodem ve prospěch účtu prodávajícího, a to na základě faktury vystavené prodávajícím. Kupující je povinen uhradit kupní cenu ve lhůtě splatnosti dohodnuté vrámcové kupní smlouvě. Lhůta splatnosti začíná běžet ode dne vystavení faktury.

4. Dnem zaplacení faktury se rozumí připsání placené částky na účet prodávajícího u jeho banky nebo den složení hotovosti do pokladny prodávajícího na některém z prodejních středisek prodávajícího.

ČI. 4. Dodací podmínky

1. Výdejní místo je Barvy Podlahy Pernická s.r.o., Nový Jičín 74101, po Novém Jičíně jsme ochotni zařídit rozvoz ZDARMA. Ostatní dopravu na adresu zákazníka řešíme individuálně přes dopravce.

2. V případě prodlení kupujícího s odběrem zboží je kupující povinen uhradil prodávajícímu skladné ve výši 50 % ceny zboží. Kupující je povinen nahradit prodávajícímu náklady dopravy zboží, zmařené vdůsledku neposkytnuti součinnosti (nepřipravenosti) kupujícíhokdodání na dohodnuté místo, v prokázané výši. Kupující je povinen zajistit, aby na sjednaném místě a ve sjednaný den se vždy nacházelaosoba oprávněná zboží převzít. Zboží je považováno za dodané podpisem dodacího listu kupujícím, či jím pověřené osoby (či jeho zaměstnance), což kupující bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že není povinností prodávajícího prokazovat, že osoba, která zboží převzala, k jejímu převzetí byla oprávněna.

3. Prodávající může po dohodě skupujícím odebrat od kupujícího dodané zboží zpět, a to nejpozději do 3 dnů od data dodání, a to za cenu o 30% nižší než byla cena, za kterou bylo zboží kupujícímu vyfakturováno.

4. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu spolu s dodacím listem nebo fakturou. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením dohodnuté ceny.

5. Pokud není vRKS dohodnuto jinak, kupující hradí náklady na dopravu. Vpřípadě, že si smluvní strany dohodly v RKS dopravu zdarma, vztahuje se na rozvoz ve svozových dnech. Objednávku na dodávku zboží doručí kupující prodávajícímu nejpozději ve dni předcházejícím před požadovaným dnem dodání a to dle domluvy.

6. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího vdobě:-kdy převezme zboží od prodávajícího v jeho provozovně, případně od posádky vozidla prodávajícího v případě, že prodávající dodává zboží prostřednictvím vlastní dopravy do sjednaného místa plnění-nebo předáním zboží prodávajícím dopravci-nebo v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožímakupující poruší smlouvu tím, že zboží nepřevezme.

7.Prodávající je oprávněn namísto fyzického podpisu dodacího listu požadovat podpis biometrický –kupující tedy bude potvrzovat převzetí zboží podpisem na elektronickém zařízení.  Prodávající se zavazuje, že dodací list sbiometrickým podpisem zašle na e-mailovou adresu kupujícího nejpozději do 3 pracovních dnů od dodání, kupující je povinen zkontrolovat, zda se jedná o jeho podpis(popř. pověřené osoby či zaměstnance) –vpřípadě, že by se nejednalo o jeho podpis (či podpis pověřené osoby či zaměstnance), je povinen tuto skutečnost prodávajícímu sdělit do 3 pracovních dnů ode dne odeslání e-mailu prodávajícího obsahující předmětný dodací list. Nesdělí-li tuto skutečnost, má se za to, že biometrický podpis na dodacím listu je podpisem osoby, která byla oprávněna zboží převzít.Není-li vzáhlaví RKS sjednána samostatná e-mailová adresa kupujícího pro zasílání dodacích listů sbiometrickým podpisem, pak se za tuto adresu považuje kterákoliv ze-mailových adres kupujícího uvedených vzáhlaví této RKS.

Čl. 6. Odpovědnost za vady, záruční a reklamační podmínky

1.Kupující je povinen provést kvalitativní kontrolu dodaného zboží před jeho instalací. Prodávající neodpovídá za škody způsobené pokládkou materiálu, jehož vady bylo možné zjistit před pokládkou. Pokud je vše zařezáno a neoriginál bude se jednat pouze o slevu ale zboží již nelze vrátit ani vyměnit.

2. Smluvní strany sjednávají limitaci náhrady škody způsobené vadou zboží, ke které by byl povinen prodávající, do výše její ceny.

3.Prodávající nenese odpovědnost za prodlení sdodáním zboží způsobené vyšší mocí. Za vyšší moc smluvní strany považují i nehody (události) způsobené přírodními živly a nedodání objednaného zboží výrobcem (či dodavatelem prodávajícího) zdůvodu, jenž prodávající nezavinil.

ČI. 7. Nakládání s opakovaně použitelnými obaly

1. Palety a návinky, nakterých je uloženo či navinuto dodávané zboží,budou kupujícímu účtovány dle platného ceníku vratných obalů. K ceně palet a návinek bude účtována příslušná sazba DPH.

2. Návinky společnosti dodavatelské služby jsou opatřené ve vnitřní straně názvem společnosti dodavatele Jiné druhy návinek nebudou prodávajícím odebírány.Kupující má právo vrátit palety a návinky prodávajícímu. Prodávající má právo odmítnout převzít palety či návinky, které jsou poškozené či jinak znehodnocené a nejsou použitelné pro jejich opětovné uvedení do oběhu.

3. Klece, vekterých je uloženo dodávané zboží, budou kupujícímu učtovány. Kupující je povinen klec vrátit prodávajícímu nejpozději do 10 dnů ode dne zdanitelného plnění.Povracení klecí je prodávajicí povinnen s okamžitou platností vrátit učtovanou položku. Vpřípadě poškození či ztráty tohoto vratného obalu bude kupujícímu vyúčtována cena tohoto obalu 6.500,–Kč bez DPH a kupující je povinen tuto cenu poškozeného či ztraceného obalu prodávajícímu zaplatit.

4. Kupující je povinen prodávajícího o svém úmyslu vrátit palety či návinky zdodávek zboží vždy předem informovat a sdělit množství vrácených palet a návinek a čísla dokladů, na základě kterých budou prodávajícímu vráceny, jinak nebudou zpětně vykoupeny.

5. Vratné obaly odebrané se zbožím ze skladů prodávajícího je kupující oprávněn dodat zpět do skladů prodávajícího ve lhůtě 10 dnů od data jejich prodeje.

6. Po uplynutí lhůty pro zpětný odkup stanovený prodávajícím dle bodu5. nebudou vratné obaly zpětně vykoupeny, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak.

7. Kupující je oprávněn dodat zpět vratné obaly vrozsahu, který nepřesahuje počet odebraných vratných obalů.

8. Hodnota vrácených vratných obalů bude kupujícímu odečtena vnejbližší další faktuře za odebrané zboží, případně bude vystaven opravný daňový doklad, který je prodávající oprávněn započíst sjakýmikoliv jinými pohledávkami za kupujícím.

ČI.9 Vracení zboží

Naš eshop je postaven na 100% komunikaci. Svých zákazníku si vážíme a vše je předem dohodnuto přes emali telefonní komunikaci tudíž vše je přesně objednáno a VRACENÍ ZBOŽÍ NENÍ MOŽNÉ.

Čl. 10. Závěrečná ustanovení

1. Kupující nesmí bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího přenechat, převést, zastavit či postoupit na třetí osobu právo či povinnost z právního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím, kde se uplatni tyto VOPP. Uvedené omezení platí i pro možnost kupujícího započíst své pohledávky vůči pohledávkám prodávajícího. Smluvní strany tímto sjednávají promlčecí dobuunároků prodávajícího na deset let.

2.Jakékoliv změny nebo přílohy/dodatky této smlouvy musí být učiněny písemně a schváleny podpisem obou stran. Tyto přílohy/dodatky se stanou nedílnou součástí této smlouvy.

3.Prodávající potvrzuje,že splnil povinnost dle zákona o obalech č.477/2001 Sb.Práva o povinnosti neupravené RKS či VOPP se řídí novým občanským zákoníkem.

4. Zánikem smluvního vztahu nezanikají ustanovení, jež upravují zajištění pohledávek prodávajícího vůči kupujícímu, nezaniká ani ujednání o rozhodčí doložcea ujednání čl. 9.1 této RKS.

7.Smluvní strany souhlasí s tím, aby jim druhá smluvní strana zasílala na jejich elektronickou adresu jakákoliv obchodní sdělení.

ČI. 11. Kontaktní údaje

IČO : 07628706

DIČ : CZ07628706

Barvy – Podlahy Pernická s.r.o

K nemocnici 2253/51

Nový Jičín – 741 01

Kontakt prodejna : 605 753 807

Kontakt jednatele : Pernická Kateřina, +420 731 117 971

Email : k.pernik@seznam.cz

Děkujeme že jste si vybrali naši rodinnou společnost Pernická s.r.o.

S úctou a přáním spokojeného nákupu vám přeje Pernická.

Ceník Dopravy 2020